En utrolig bra bok for unge folk

Hvor­for drop­per noen ut av sko­len, mens andre får greie karak­te­rer? Hvor­for snak­ker noen med alt og alle, mens andre lei­ter etter hul­let i bak­ken? Hvor­for tar enkelte utford­rin­ger på strak arm, mens andre knapt gid­der å stå opp om morgenen?

En utrolig bra bok for unge folk

Store spørs­mål tren­ger ikke nød­ven­dig­vis store svar. Bare et gjen­nom­tenkt et.

I denne boken har Andreas Grav­dal sam­let sitt kjerne­bud­skap i møte med ung­dom. For­klart på en mor­som og lett­fat­te­lig måte gir han unge folk kon­krete råd i møte med tema som selv­bilde, valg, grense­set­ting og hvor­dan de kan finne ut hva de skal bli. En utro­lig bra bok for unge folk er en «swiss army knife» av en pock­et­bok, med gode inn­spill til livet, tuf­tet på sunt bonde­vett. En «must have» for alle unge.

Boken kan enkelt bestilles her

Skriv et svar